Ниворегулатори – приложение и видове

May 7, 2016, 09:18  

Ниворегулаторите се прилагат за регулиране или автоматично поддържане нивото на течности или твърди вещества в открити или закрити съдове и технологични апарати.

Отнасят се към устройствата за контрол, съхраняване и генериране на командна информация. Те са регулиращи устройства.

Ниворегулатори – това са съвкупност от устройства, присъединени към регулирания обект за автоматично регулиране на изходните величини. Присъединява се към изхода на регулирания обект и регулиращия орган на изхода, като се формира основната система за контрол на обратна връзка. Регулира се обикновено някой параметър.

Изходна смес се явява дестилата. Значи регулатора трябва да бъде избран, изхождайки от следните условия: дестилат – вода, пречистена от всички примеси по пътя на дестилацията. Дестилация – разделяне многокомпонентната течна смес на различни по състав фракции по пътя на частичното изпарение на сместа и кондензация на образуващата се пара. Полученият конденз е обогатен с висококипящи компоненти, остатъка от течната смес – с ниска точка на кипене.

Широкият кръг задачи, свързани с измерване и регулиране на нивата, обуславя появата на различни прибори и устройства, основани на различни принципи на действие. Особеностите на монтажа на приборите от различните видове определя принципите на тяхното действие и конструктивно изпълнение.

Ниворегулаторите се разделят на няколко вида:

-          според вид на статичните характеристики: линейни и нелинейни;

-          по вида на измерваната среда: течна среда,  твърдо вещество и за разделяне на две течности с различна плътност;

-          според начина на прилагане: в открити и закрити резервоари;

-          в зависимост от условията на работа: в условия на вибрация, удар, треперене; висока температура; влажност; въздействие на микроорганизми; запрашеност и т.н.

-          според принципът на действие: пряко и непряко;

Класификацията според принципа на действие е една от най-важните.

При ниворегулаторите с пряко действие функциите на измервателния, усилвателния и задвижващия механизъм са обединени в едно тяло. Според използваната енергия те се делят на: механични, хидравлични, пневматични и електрически.

Ниворегулаторите с непряко действие се характеризират с използваната при тях помощна енергия от външен източник. Възможно е неограничено завишаване на изходните мощности, което позволява висока точност при всяка гъвкава схема на регулатора. Регулаторите с непряко действие се разделят на: хидравлични, пневматични, електрически и комбинирани в зависимост от използваната енергия.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!